Verksamhetsformer

Centrets verksamhet formas och byggs på ledorden ”lära, dela och agera”. Centrets främsta verksamheter är:

Att organisera olika former av interreligiös och interkulturell dialog, t ex för kvinnor. Att skapa mötesplatser mellan individer och grupper.

Att samordna det Interreligiösa Rådets fortsatta arbete som företrädare och talesgrupp för olika religiösa samfund i Göteborg. Detta arbete är knutet till frågor kring hållbar utveckling, ickevåldskultur och krisberedskap.

Att tillsammans med de religiösa studieförbunden och andra samarbetspartners anordna fortbildningar för offentlig sektor och församlingar kring det mångkulturella samhället,  såsom interkulturell kommunikation, religion i samhällsdebatten, ”religionernas ABC”.

Att inventera och uppdatera kontaktuppgifter till religiösa samfund, församlingar och till resurspersoner med kompetens i frågor som rör religion och interreligiös dialog.

Att informera om interreligiösa evenemang, lokalt och globalt.

Att informera om olika religioner och religiösa samfund i Göteborg.

Att förmedla kontakter mellan församlingar för att möjliggöra samarbete kring sociala insatser såsom ekonomisk och juridisk hjälp för asylsökande och andra, närvaro och stöd i skolor, hemlöshet, droger och missbruk.

Att samordna och utveckla en mötesplats och plattform för unga med ett interreligiöst engagemang.

Se under fliken “Verksamhet” för aktuella verksamheter.