Stadgar GÖTEBORGS INTERRELIGIÖSA CENTER

med hemort i Göteborgs stad

 1. Inledning
  Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) är en ideell partipolitiskt obunden förening med Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) som huvudman. GIC har samma värdegrund som GIR och vill i sin verksamhet värna religionsfriheten och människans värde och värdighet.
 2. Syfte
  GIC bedriver sin verksamhet i Göteborg med omnejd. Verksamheten syftar till att
 • främja dialog och samverkan mellan olika religiösa gemenskaper
 • verka för respekt och förståelse för religiöst liv i samhället i stort såväl som religiösa gemenskaper emellan
 • främja kunskapen om religionens fredsskapande och försonande kraft och så bidra till att stärka social sammanhållning, delaktighet och trygghet i samhället.
 1. Medlemskap
  Medlemmar i Göteborgs Interreligiösa Råd utgör föreningens medlemmar.
 2. Årsmöte
  Verksamhetsår omfattar kalenderår. Årsmöte äger rum senast i april månad. Kallelse till årsmöte skall skickas ut senast en månad i förväg. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
 • Mötets stadgeenliga utlysande
 • Val av mötesfunktionärer
 • Föregående års verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk rapport
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av styrelseordförande
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Ärenden från centrets styrelse
 • Ärenden från rådet
 1. Styrelse
  Styrelsen består av minst 7 och maximalt 9 ordinarie ledamöter, som väljs på två år med möjlighet till omval två gånger.
  Ledamöterna hämtas utanför Göteborgs Interreligiösa råd. Två ledamöter väljs varje år för att balansera stabilitet och kontinuitet. Styrelsens ordförande väljs årligen av årsmötet dock som mest 6
  gånger.
  En bred representation från de i rådet ingående religiösa gemenskaperna, liksom en jämn köns- och åldersfördelning skall eftersträvas.
  Styrelsen skall hålla minst fyra möten om året.
  Centrets föreståndare är ständig adjungerad sekreterare. Andra personer kan vid behov adjungeras.
  Adjungerade har yttranderätt men inte rösträtt.
  Beslut sker med enkel majoritet. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.

Styrelsen har till uppgift att:

 • rekrytera och anställa GICs personal och ha personalansvar
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • fastställa strategisk plan för GIC:s verksamhet efter samråd med Interreligiösa rådet
 • fastställa verksamhetsplan och budget
 • vid behov tillsätta arbetsgrupper och ge direktiv för dessa – fastställa delegations- och arbetsordning
 1. Stadgeändring
  Ändring av GIC:s stadgar kan ske efter likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.
 2. Upplösning
  Upplösning av föreningen GIC kan ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten. Det sista årsmötet fattar beslut om hur centrets tillgångar disponeras och skulder skall hanteras.

Stadgarna antagna 180319