Organisation 2012-2018

Det Interreligiösa Centrets huvudman är Göteborgs Interreligiösa Råd. För att nå en större uppslutning kartlades genom förstudien stadens alla religiösa församlingar. Tillsammans med Göteborgs stads Kulturförvaltning bjöds över 65 religiösa församlingar in till informationsmöten. Där presenterades grundidén och utifrån det öppnade man för samtal om det fortsatta arbetet. Göteborgs Interreligiösa Råd och Göteborgs stad klargjorde tydligt att delaktighet från stadens församlingar är en viktig förutsättning för arbetet med centret. Därför åkte man också runt till olika församlingar för att upplysa om centret och bjuda in till medverkan i planering och verksamhet.

För att centret och dess verksamhet ska fungera på bästa sätt och församlingarna skall känna sig delaktiga behövdes en effektiv och smidig organisationsstruktur. Efter samråd med stadens församlingar under förstudien och i samtal med Göteborgs Interreligiösa Råd framställdes en organisationsmodell. Denna klubbades igenom under det instiftande rådslaget, 2012-01-30, av alla medverkande församlingar samt Göteborgs interreligiösa råd.

 

organisations-struktur

 

Interreligiösa Centrets Styrgrupp: En styrgrupp med personer från Göteborgs Interreligiösa Råd, Göteborgs olika församlingar och det interreligiösa ungdomsnätverket Unga som tror leder Interreligösa Centrets verksamhet. Styrgruppen består av 10 ledamöter och 2 suppleanter. Styrgruppen svarar gentemot Göteborgs Interreligiösa Råd. I Interreligiösa Centrets Styrgrupp finns en också en adjungerad plats för Göteborgs stad.

Göteborgs Interreligiösa Råd: Är huvudman, arbetsgivare och ytterst ansvarig för centret. Interreligiösa Rådet ha fyra representanter i centrets styrgrupp. Ordförande för Rådet är också styrgruppens ordförande.

Församlingarnas Rådslag: Är en samling med alla församlingar som är intresserade av att vara delaktiga i centret och dess verksamhet. Detta rådslag möts 2 gånger om året där verksamheten och en verksamhetsplan redovisas halvårsvis. Rådslaget väljer också in fyra representanter till Interreligiösa Centrets styrgrupp.

Unga som Tror: Den interreligiösa gruppen ”Unga som Tror” är kopplad till Interreligiösa Centret och har en representant i styrgruppen.