Bakgrund

Interreligiösa samtal och relationer har främjats i Göteborg under längre tid men intensifierades under början av 2000-talet. Nya mötesplatser och gemensamma utbildningar skapades där religionsdialog och praktik stod i centrum. Man skapade också gemensamma projekt som bland annat ”Fotboll för fred” och ”Abrahams tält”. Detta arbete stärkte relationerna mellan religiöst aktiva personer i vår stad. Det fanns ett gemensamt mål, att tillsammans förbättra religionsdialogen mellan de religiösa grupperna för allmänheten och samhällets bästa.

Under årens lopp så har också de religiösa ledarna inom respektive församlingar och religioner träffats vid olika sammanhang. År 2007 kom 15 av dessa religiösa ledare från fem olika religioner samman och startade Göteborgs Interreligiösa Råd. Rådet har till uppdrag att

”Främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i Göteborg. Tillsammans skall de verka för respekt och förståelse för religiöst liv och skapa mötesplatser för människor av olika tro”.

År 2009 gjordes en studieresa till St Philips Centre i Leicester med bland annat Interreligiösa rådet, kommunala tjänstemän samt politiker i Göteborg stad. Temat vare religionsdialog och samexistens och hur man jobbar med dessa frågor inom staden, församlingarna och gentemot allmänheten. Under dessa två dagars besök insåg de svenska deltagarna vikten av det interreligiösa arbete som görs i Leicester och vilken samhällsnytta det medförde. Resan ledde till ett engagemang bland deltagarna till att skapa något liknande i Göteborg.

Efter resan och två år framåt arbetade man intensivt med att få fram finansiering till att bygga upp ett Interreligiöst center i staden. I maj år 2011 beslutade kommunstyrelsen att satsa på den interreligiösa och interkulturella verksamheten och beviljade medel med 1 miljon kr per år i 3 års tid. Från och med 2015 är Interreligiösa Centrets verksamhet permanentad med samma årliga bidrag från kommunen som de tre föregående åren.